Grāmatvedība

Uzkrātās atvaļinājumu izmaksas, to atspoguļošana finanšu pārskatā

Uzkrātās atvaļinājumu izmaksas, to atspoguļošana finanšu pārskatā /Aivars Ludboržs 05.03.2012

Šajā publikācijā lasiet par uzkrāto atvaļinājumu izmaksu atzīšanas pamatu, par to aprēķināšanu un grāmatošanu, kā arī par to, vai finanšu pārskatu bilancēs uzkrāto atvaļinājumu izmaksu saistības klasificējamas kā uzkrājumi vai uzkrātās saistības.

Lasīt tālāk

Izmaiņas darījumu uzrādīšanai PVN deklarācijās

Izmaiņas darījumu uzrādīšanai PVN deklarācijās /Ingura Doble, zvērināta revidente 27.02.2012

01.02.2012. spēkā stājās izmaiņas MK noteikumos Nr.1640 Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju, kas paskaidro kārtību, kādā ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) apliekamo personu darījumi uzrādāmi to PVN deklarācijās. Būvniecības līgumiem, kurus komersanti noslēguši pēc 01.01.2012., jāpiemēro īpašā PVN reversā aplikšanas kārtība, kura tiek noteikta Likuma Par pievienotās vērtības nodokli (likums par PVN) 13.6 pantā. Loģiski, ka vienlaicīgi ar būtiskajām izmaiņām PVN piemērošanā būvniecības pakalpojumiem seko izmaiņas, kas precizē kārtību kādā PVN deklarācijā jāuzrāda attiecīgie darījumi.

Lasīt tālāk

Kā gada pārskatā un UIN deklarācijā jāuzrāda projektu ietvaros izveidotie pamatlīdzekļi un to nolietojums?

Kā gada pārskatā un UIN deklarācijā jāuzrāda projektu ietvaros izveidotie pamatlīdzekļi un to nolietojums? /Aivars Ludboržs 23.02.2012

Kārtība, kādā uzņēmuma finanšu pārskatos atspoguļojams ilgtermiņa aktīvu iegādei, izveidošanai vai būvniecībai saņemtais finansiālais atbalsts, noteikta Ministru kabineta 2004. gada 15. jūnija noteikumos Nr.537 Kārtība, kādā finanšu pārskatos atspoguļojams valsts, pašvaldību, ārvalstu, Eiropas Kopienas, citu starptautisko organizāciju un institūciju finansiālais atbalsts (finanšu palīdzība), ziedojumi un dāvinājumi naudā vai natūrā. Šajā publikācijā lasiet izvērstu skaidrojumu par to, kā pareizi grāmatvedībā atspoguļot saņemto finansiālo atbalstu ilgtermiņa ieguldījumu finansēšanai.

Lasīt tālāk

Biedrību un nodibinājumu grāmatvedības uzskaite un gada pārskata sagatavošana

Biedrību un nodibinājumu grāmatvedības uzskaite un gada pārskata sagatavošana /Ingura Doble, zvērināta revidente 30.01.2012

Pienācis tradicionālais gada pārskatu sastādīšanas periods. Par gada pārskatiem, kas tiek sagatavoti saskaņā ar Gada pārskatu likumu, tiek runāts pietiekami daudz. Gadījumos, kad saskaramies ar gada pārskatiem, kas sagatavojami saskaņā ar citām pamatnostādnēm, mums nepieciešams atsvaidzināt vai papildināt zināšanas. Šajā publikācijā par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību (Organizāciju) gada pārskatiem.

Lasīt tālāk

Par kuriem fizisko personu ienākumiem līdz 1.februārim ir jāiesniedz paziņojums VID

Par kuriem fizisko personu ienākumiem līdz 1.februārim ir jāiesniedz paziņojums VID /Lilita Bērziņa, SIA Kontu Birža valdes priekšsēdētāja 27.01.2012

Ir beidzies kārtējais taksācijas gads un grāmatvežiem sācies jauns darba cēliens. Viens no lielajiem iepriekšējā gada kopsavilkuma darbiem ir Paziņojumu par fiziskajām personām izmaksātajām summām (kopsavilkuma) iesniegšana Valsts Ieņēmumu dienestā (VID).

Lasīt tālāk

Preču piegādes dokumenti, to noformēšana no 2012.gada 1.janvāra

Preču piegādes dokumenti, to noformēšana no 2012.gada 1.janvāra /Arta Priede, LR Finanšu ministrijas Nodokļu administrēšanas politikas departamenta Metodoloģijas un grāmatvedības nodaļas vadītāja vietniece 23.01.2012

2011.gada 22.decembrī stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumos Nr.585 Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju (turpmāk – MK noteikumi). MK noteikumi ir papildināti ar prasībām saistībā ar attaisnojuma dokumentiem - kases čekiem un dokumentu kopijām, kas nosūtītas skenētā veidā vai pa faksu - un ar prasībām preču piegādes dokumentiem un to reģisrēšanai. Šajā publikācijā lasiet skaidrojumus par šo grozījumu piemērošanas jautājumiem.

 

Lasīt tālāk

Gada slēguma inventarizācijas veikšana

Gada slēguma inventarizācijas veikšana /Ieva Liepiņa, SIA Ievas Liepiņas birojs valdes locekle zvērināta revidente, sertificēta nodokļu konsultante 16.01.2012

Ik gadu, noslēdzot pārskata periodu, aktualizējas jautājums par sabiedrības mantas, prasījumu un saistību stāvokļa inventarizāciju. Ar šo procesu saistītos jautājumus regulē likums Par grāmatvedību un LR Ministru kabineta 2003. gada 21. oktobra noteikumi Nr. 585 Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju (MK noteikumi Nr. 585), tomēr normatīvajos aktos pieejamā informācija ir vispārīga un nesniedz praktiski nepieciešamos skaidrojumus un atbildes uz ikdienā bieži uzdotiem jautājumiem.

Lasīt tālāk

Attaisnojuma dokuments un nodokļa rēķins

Attaisnojuma dokuments un nodokļa rēķins /Lilita Bērziņa, SIA Kontu birža izpilddirektore 05.12.2011

Sabiedrībā bieži vien raisās diskusijas par attaisnojuma dokumenta un nodokļu rēķina kopīgajām un atšķirīgajām iezīmēm. Šajā publikācijā mēģināšu nodefinēt, kas tad ir attaisnojuma dokuments un kas ir nodokļa rēķins, un veikt abu divu dokumentu salīdzināšanu.

Lasīt tālāk

Grāmatvedības izziņa kā attaisnojuma dokuments

Grāmatvedības izziņa kā attaisnojuma dokuments /Sanita Dambe, zvērināta revidente, SIA "Biznesa un audita centrs" valdes priekšsēdētāja 24.11.2011

Grāmatvedības reģistros ierakstus var veikt, tos pamatojot ar attaisnojuma dokumentu. Attaisnojuma dokumentiem var būt ārēja un iekšēja izcelsme. Grāmatvedības izziņa ir dokuments, ko rada sabiedrība un ar kuru tiek īstenota sabiedrības vadība. Dokumenta juridiskais spēks ir tā īpašība, kas nodrošina iespēju to izmantot kādas darbības veikšanai, tiesību īstenošanai un likumīgo interešu aizstāvībai.

Lasīt tālāk

Nomāto pamatlīdzekļu remonta un rekonstrukciju izmaksu uzskaite un atspoguļošana UIN deklarācijā

Nomāto pamatlīdzekļu remonta un rekonstrukciju izmaksu uzskaite un atspoguļošana UIN deklarācijā /Ilga Matule, zvērināta revidente, SIA "Leinonen Audit" valdes locekle 03.11.2011

Noma ir līgums, ar kuru iznomātājs par vienu vai vairākiem nomas maksājumiem nodod nomniekam tiesības lietot aktīvu noteiktu laika periodu. Finanšu noma ir noma, kas būtībā nodod nomniekam visus aktīva īpašuma tiesībām raksturīgos riskus un atlīdzības (īpašuma tiesības var tikt vai netikt nodotas). Operatīvā noma ir noma, kas nav finanšu noma, jeb noma, kas būtībā nenodod nomniekam visus īpašuma tiesībām raksturīgos riskus un atlīdzības. Šajā publikācijā tiks apskatīti operatīvajā nomā nomāto pamatlīdzekļu rekonstrukcijas un remonta izmaksas.

Lasīt tālāk

2011. gada pārskata sagatavošanā piemērojami jauni principi

2011. gada pārskata sagatavošanā piemērojami jauni principi /Ieva Liepiņa, SIA Ievas Liepiņas birojs valdes locekle zvērināta revidente, sertificēta nodokļu konsultante 26.10.2011

2011. gada 21. jūnijā Ministru kabinets apstiprināja noteikumus Nr. 488 Gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi (noteikumi), kuri stājās spēkā 2011. gada 1. jūlijā un ir piemērojami pārskatiem, kuru bilances datums ir sākot no 2011. gada 1. jūlija. Līdz ar jauno noteikumu ieviešanu spēku zaudē līdz šim apstiprinātie Latvijas grāmatvedības standarti.

Lasīt tālāk

Dokumentu apgrozījuma apraksti un shēmas

Dokumentu apgrozījuma apraksti un shēmas /Aivars Ludboržs 29.09.2011

Turpinām š.g. 10., 22. augustā un 12. septembrī aizsāktās publikācijas par grāmatvedības organizācijas dokumentiem. Šoreiz lasiet par dokumentu apgrozījuma aprakstiem un shēmām, par iekšējās kontroles procedūru nozīmi grāmatvedības organizācijā, kā arī skatiet konkrētu piemēru ienākošo rēķinu plūsmas aprakstam.

Lasīt tālāk

Ilgtermiņa un īstermiņa kreditori – inventarizācija, pārvērtēšana, grāmatošana

Ilgtermiņa un īstermiņa kreditori – inventarizācija, pārvērtēšana, grāmatošana /Ilga Matule, zvērināta revidente SIA "Leinonen Audit" valdes locekle 26.09.2011

Saskaņā ar Latvijas grāmatvedības standartu Nr.1 Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes (LGS Nr.1) definīciju saistības ir uzņēmuma pašreizējs pienākums, ko radījuši pagātnes notikumi, ja ir sagaidāms, ka šo pienākumu izpildot, uzņēmums zaudēs ekonomiskā izdevīguma resursus.

Lasīt tālāk

Prasības, kas jāievēro, sagatavojot grāmatvedības organizācijas dokumentus

Prasības, kas jāievēro, sagatavojot grāmatvedības organizācijas dokumentus /Aivars Ludboržs 12.09.2011

Turpinām š.g. 10. un 22. augustā aizsākto tēmu par grāmatvedības organizācijas dokumentiem. Šoreiz lasiet par noteikumiem par ilgtermiņa ieguldījumu, apgrozāmo līdzekļu, saistību un pašu kapitāla instrumentu grāmatvedības uzskaiti un klasifikāciju, grāmatvedības politikas, grāmatvedības ierakstu, dokumentu un reģistru glabāšanas noteikumiem un citiem būtiskiem noteikumiem, kas būtu jāņem vērā, sagatavojot grāmatvedības organizācijas dokumentus.

Lasīt tālāk

Grāmatvedības dokumentu noformēšana – būtiskākās izmaiņas

Grāmatvedības dokumentu noformēšana – būtiskākās izmaiņas /Arta Priede, LR Finanšu ministrijas Nodokļu administrēšanas politikas departamenta Metodoloģijas un grāmatvedības nodaļas vadītāja vietniece 08.09.2011

2011. gada 7. aprīlī Saeima pieņēma likumu Grozījumi likumā Par grāmatvedību, kas publicēts 2011. gada 27. aprīļa laikrakstā Latvijas Vēstnesis Nr. 65 (4463) un stājas spēkā 2011. gada 11. maijā. Publikācijā aplūkots, kādas būtiskākās izmaiņas paredz minētie grozījumi un kas būtu jāņem vērā, pildot likumā noteiktās prasības.

Lasīt tālāk

iepriekšējā lapa1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12nākošā lapa