Grāmatvedība

Kādas izmaksas pašnodarbinātais drīkst iekļaut saimnieciskās darbības izdevumos

Kādas izmaksas pašnodarbinātais drīkst iekļaut saimnieciskās darbības izdevumos /Mg.oec., mg.ed. Anita Rācene, IK A.R.Z.PLUSS 06.06.2012

Fiziskās personas ienākums no saimnieciskās darbības tiek aprēķināts kā saimnieciskās darbības ieņēmumu un ar to gūšanu saistīto izdevumu starpība. No šī ienākuma tiek aprēķināts ienākuma nodoklis no saimnieciskās darbības. Šajā publikācijā noskaidrosim, ko un kādā apjomā var iekļaut saimnieciskās darbības izdevumos, kā arī apskatīsim, ko šajos izdevumos ietvert nedrīkst.

Lasīt tālāk

Mazkapitāla SIA pamatkapitāla uzskaite grāmatvedībā

Mazkapitāla SIA pamatkapitāla uzskaite grāmatvedībā /Lilita Bērziņa, SIA Kontu Birža valdes priekšsēdētāja 04.06.2012

Šī raksta tēma ir mazkapitāla sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA). Publikācijas mērķis - rast skaidrību, kas ir mazkapitāla SIA un kā šajās sabiedrībās grāmatvedībā atspoguļot pamatkapitāla uzskaiti.

Lasīt tālāk

Saņemto atbalstu uzskaite vienkāršās grāmatvedības kārtotājiem

Saņemto atbalstu uzskaite vienkāršās grāmatvedības kārtotājiem /Linda Puriņa, SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" grāmatvedības un finanšu nodaļas vadītāja 01.06.2012

Saimnieciskās darbības ietvaros dažāda veida atbalstus saņem ne tikai tās personas, kas ir pakļautas Gada pārskatu likumam. Arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) maksātāji – saimnieciskās darbības veicēji, individuālie komersanti un zemnieku saimniecības – saņem dažāda veida atbalstus. Jautājums par saņemto atbalsta summu pareizu uzrādīšanu vienkāršā ieraksta grāmatvedībā un gada ienākumu deklarācijā īpaši aktualizējās brīdī, kad ar IIN sāka aplikt valsts un Eiropas Savienības (ES) atbalstus lauksaimniekiem.

 

Lasīt tālāk

Mīti un realitāte par pavadzīmēm

Mīti un realitāte par pavadzīmēm /Anda Ziemele, SIA Tilde grāmatvedības sistēmu analītiķe 25.05.2012

Daudzo normatīvo aktu grozījumu rezultātā ir izveidojusies situācija, ka starp grāmatvežiem valda apjukums, kādas tagad ir obligātās prasības preču pavadzīmju noformēšanā, un vai vispār šobrīd ir tāds dokuments kā preču pavadzīme. Šīs publikācijas mērķis ir izanalizēt valdošos mītus un izkliedēt neskaidrības.

Lasīt tālāk

Kases čeku kā naudas izdevumus apliecinošu dokumentu noformēšanas prasības

Kases čeku kā naudas izdevumus apliecinošu dokumentu noformēšanas prasības /Arta Priede, LR Finanšu ministrijas Nodokļu administrēšanas politikas departamenta Metodoloģijas un grāmatvedības nodaļas vadītāja vietniece 17.05.2012

Uz iFinanses.lv lasītāju jautājumiem par attaisnojuma dokumentu – kases čeku – noformēšanu, ņemot vērā pēdējos grozījumus Ministru kabineta 21.10.2003. noteikumos Nr. 585 Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju (MK noteikumi Nr.585), kas stājās spēkā š.g. 5. aprīlī, atbild LR Finanšu ministrijas Nodokļu administrēšanas politikas departamenta Metodoloģijas un grāmatvedības nodaļas vadītāja vietniece Arta Priede.

Lasīt tālāk

IIN avansa maksājumu aprēķins no saimnieciskās darbības ienākuma par 2012.gadu

IIN avansa maksājumu aprēķins no saimnieciskās darbības ienākuma par 2012.gadu /Mag.oec. Anita Rācene, IK A.R.Z.PLUSS 29.03.2012

Šogad saimnieciskās darbības veicējiem iedzīvotāju gada ienākumu deklarācijas par 2011.gadu iesniegšanas termiņš ir no 01.03.2012. līdz 01.06.2012. Tomēr iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) avansa maksājumu aprēķins jāiesniedz līdz 1.aprīlīm, kā tas noteikts Ministru kabineta noteikumu Nr. 388 Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa avansa maksājumu aprēķina veidlapu un tās aizpildīšanas kārtību (MK noteikumi Nr.388) 2.punktā. Līdz ar to, lai ievērotu normatīvo aktu prasības, nodokļu maksātājam tomēr deklarācijas sastādīšanas pēdējā diena ir  01.04.2012., lai izmantotu deklarācijas datus IIN avansa aprēķinam un šo aprēķinu iesniegtu termiņā.

Lasīt tālāk

Pamatlīdzekļu inventarizācija un novērtēšana pirms gada pārskata sastādīšanas, izmaiņu atspoguļošana grāmatvedībā un gada pārskatā

Pamatlīdzekļu inventarizācija un novērtēšana pirms gada pārskata sastādīšanas, izmaiņu atspoguļošana grāmatvedībā un gada pārskatā /Ilga Matule, zvērināta revidente, SIA "Leinonen Audit" valdes locekle 26.03.2012

Saskaņā ar likumu Par grāmatvedību katra pārskata gada beigās ir jāveic inventarizācija, kurā nosaka visas uzņēmuma mantas un lietojumā esošās mantas apjomu dabā, un inventarizācijas rezultātus atspoguļo inventarizācijas sarakstos. Tas attiecas arī uz pamatlīdzekļiem.

Lasīt tālāk

Finanšu pārskata pielikuma sastādīšana un biežāk pieļautās kļūdas

Finanšu pārskata pielikuma sastādīšana un biežāk pieļautās kļūdas /Ilga Matule, zvērināta revidente, SIA "Leinonen Audit" valdes locekle 22.03.2012

Bez kvalitatīva finanšu pārskata pielikuma nav iespējams sagatavot kvalitatīvu finanšu pārskatu, jo ne visu būtisko informāciju ir iespējams ietvert pārējās finanšu pārskata sastāvdaļās – bilancē, peļņas vai zaudējumu aprēķinā, pašu kapitāla izmaiņu pārskatā un naudas plūsmas pārskatā. Lasot tikai šajos pārskatos atspoguļoto informāciju, bez atbilstošiem vai ar nepietiekošiem skaidrojumiem pielikumā, finanšu pārskata lietotājs var gūt nepareizu un maldinošu priekšstatu par uzņēmumu.

Lasīt tālāk

Grāmatvedības aplēšu maiņa un to pamatojums

Grāmatvedības aplēšu maiņa un to pamatojums /Ilga Matule, zvērināta revidente, SIA "Leinonen Audit" valdes locekle 16.03.2012

Šajā publikācija lasiet par to, kad nepieciešams veidot grāmatvedības aplēses, kādos gadījumos jāveic aplēšu maiņa, kā izvērtēt, vai veicama aplēšu vai grāmatvedības politikas maiņa, un kā to atspoguļot finanšu pārskatā.

Lasīt tālāk

Uzkrātās atvaļinājumu izmaksas, kļūdu labojumu atspoguļošana finanšu pārskatā

Uzkrātās atvaļinājumu izmaksas, kļūdu labojumu atspoguļošana finanšu pārskatā /Aivars Ludboržs 12.03.2012

Š.g. 5. martā aizsākām publikāciju par uzkrāto atvaļinājumu izmaksu atspoguļošanu finanšu pārskatā. Var rasties jautājums par to, kā finanšu pārskatos atspoguļot informācijas maiņu par uzkrātajām atvaļinājumu izmaksām - kā grāmatvedības politikas maiņu, kļūdas labojumu vai tikai salīdzināmās informācijas pārklasificēšanu? Publikācijas turpinājumā lasiet par kļūdu labojumu atspoguļošanu finanšu pārskatā.

Lasīt tālāk

Uzkrātās atvaļinājumu izmaksas, to atspoguļošana finanšu pārskatā

Uzkrātās atvaļinājumu izmaksas, to atspoguļošana finanšu pārskatā /Aivars Ludboržs 05.03.2012

Šajā publikācijā lasiet par uzkrāto atvaļinājumu izmaksu atzīšanas pamatu, par to aprēķināšanu un grāmatošanu, kā arī par to, vai finanšu pārskatu bilancēs uzkrāto atvaļinājumu izmaksu saistības klasificējamas kā uzkrājumi vai uzkrātās saistības.

Lasīt tālāk

Izmaiņas darījumu uzrādīšanai PVN deklarācijās

Izmaiņas darījumu uzrādīšanai PVN deklarācijās /Ingura Doble, zvērināta revidente 27.02.2012

01.02.2012. spēkā stājās izmaiņas MK noteikumos Nr.1640 Noteikumi par pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju, kas paskaidro kārtību, kādā ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) apliekamo personu darījumi uzrādāmi to PVN deklarācijās. Būvniecības līgumiem, kurus komersanti noslēguši pēc 01.01.2012., jāpiemēro īpašā PVN reversā aplikšanas kārtība, kura tiek noteikta Likuma Par pievienotās vērtības nodokli (likums par PVN) 13.6 pantā. Loģiski, ka vienlaicīgi ar būtiskajām izmaiņām PVN piemērošanā būvniecības pakalpojumiem seko izmaiņas, kas precizē kārtību kādā PVN deklarācijā jāuzrāda attiecīgie darījumi.

Lasīt tālāk

Kā gada pārskatā un UIN deklarācijā jāuzrāda projektu ietvaros izveidotie pamatlīdzekļi un to nolietojums?

Kā gada pārskatā un UIN deklarācijā jāuzrāda projektu ietvaros izveidotie pamatlīdzekļi un to nolietojums? /Aivars Ludboržs 23.02.2012

Kārtība, kādā uzņēmuma finanšu pārskatos atspoguļojams ilgtermiņa aktīvu iegādei, izveidošanai vai būvniecībai saņemtais finansiālais atbalsts, noteikta Ministru kabineta 2004. gada 15. jūnija noteikumos Nr.537 Kārtība, kādā finanšu pārskatos atspoguļojams valsts, pašvaldību, ārvalstu, Eiropas Kopienas, citu starptautisko organizāciju un institūciju finansiālais atbalsts (finanšu palīdzība), ziedojumi un dāvinājumi naudā vai natūrā. Šajā publikācijā lasiet izvērstu skaidrojumu par to, kā pareizi grāmatvedībā atspoguļot saņemto finansiālo atbalstu ilgtermiņa ieguldījumu finansēšanai.

Lasīt tālāk

Biedrību un nodibinājumu grāmatvedības uzskaite un gada pārskata sagatavošana

Biedrību un nodibinājumu grāmatvedības uzskaite un gada pārskata sagatavošana /Ingura Doble, zvērināta revidente 30.01.2012

Pienācis tradicionālais gada pārskatu sastādīšanas periods. Par gada pārskatiem, kas tiek sagatavoti saskaņā ar Gada pārskatu likumu, tiek runāts pietiekami daudz. Gadījumos, kad saskaramies ar gada pārskatiem, kas sagatavojami saskaņā ar citām pamatnostādnēm, mums nepieciešams atsvaidzināt vai papildināt zināšanas. Šajā publikācijā par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību (Organizāciju) gada pārskatiem.

Lasīt tālāk

Par kuriem fizisko personu ienākumiem līdz 1.februārim ir jāiesniedz paziņojums VID

Par kuriem fizisko personu ienākumiem līdz 1.februārim ir jāiesniedz paziņojums VID /Lilita Bērziņa, SIA Kontu Birža valdes priekšsēdētāja 27.01.2012

Ir beidzies kārtējais taksācijas gads un grāmatvežiem sācies jauns darba cēliens. Viens no lielajiem iepriekšējā gada kopsavilkuma darbiem ir Paziņojumu par fiziskajām personām izmaksātajām summām (kopsavilkuma) iesniegšana Valsts Ieņēmumu dienestā (VID).

Lasīt tālāk

iepriekšējā lapa1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13nākošā lapa