Aktuāli

Par 2011. gada ienākumu deklarācijas iesniegšanu fiziskajām personām (jūrniekiem) /iFinanses.lv 22.03.2012

Š.g. 17.martā stājās spēkā grozījumi likumā Par iedzīvotāju ienākuma nodokli. Grozījumi nosaka, ka jūrnieku, kuri nodarbināti uz starptautiskos pārvadājumos izmantojamiem kuģiem, ienākumiem, kas gūti sākot ar 2011. gada 1. janvāri ir piemērojami attaisnotie izdevumi, gada neapliekamais minimums un nodokļa atvieglojumi par apgādībā esošām personām.

Lasīt tālāk

Par nedeklarēto ienākumu deklarēšanu /iFinanses.lv 22.03.2012

Ar 2011. gada 15. decembri ir stājies spēkā Fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likums, kas dod iespēju fiziskajām personām deklarēt iepriekš nedeklarētos ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) apliekamos ienākumus.

Lasīt tālāk

Par ienākumu no metāllūžņu pārdošanas aplikšanu ar IIN /iFinanses.lv 21.03.2012

Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka Saeima 2011. gada 22. septembrī pieņēma likumu Grozījumi likumā Par iedzīvotāju ienākuma nodokli, kas publicēts 2011. gada 5. oktobra laikrakstā Latvijas Vēstnesis Nr. 157 (4555) un kura normas attiecībā uz metāllūžņu pārdošanu stājas spēkā likuma pārejas noteikumu 77. punktā noteiktajā kārtībā.

Lasīt tālāk

Par dokumentiem, kas jānoformē, iepērkot melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus /iFinanses.lv 21.03.2012

Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē, ka 2011. gada 23. decembrī laikrakstā Latvijas Vēstnesis Nr. 202 (4600) publicēti Ministru kabineta 2011. gada 13. decembra noteikumi Nr. 960 Noteikumi par kārtību, kādā iepērk un realizē melno un krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus un izsniedz licences metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijā, kā arī par valsts nodevas likmi par licenci metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai un valsts nodevas maksāšanas kārtību (noteikumi).

Lasīt tālāk

Plāno atcelt darba aizsardzības prasību ieviešanu nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku /iFinanses.lv 18.03.2012

Labklājības ministrija (LM) rosina atcelt no 2012.gada 30.aprīļa paredzēto darba aizsardzības prasību ieviešanu nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku, tādējādi izvairoties no pārāk stingru prasību ieviešanas darba aizsardzībā.

Lasīt tālāk

Sarakstei ar valsts un pašvaldību institūcijām varēs izmantot interneta portālu /iFinanses.lv 15.03.2012

Saeima ceturtdien, 15. martā, galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Iesniegumu likumā. Likuma grozījumi paredz, ka no šī gada 1. septembra iedzīvotāji sarakstei ar valsts un pašvaldību institūcijām varēs izmantot vienoto valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu www.latvija.lv un līdz ar to efektīvāk līdzdarboties valsts pārvaldē.

Lasīt tālāk

VID metodiskais materiāls: Personisko līdzekļu ieguldījuma un dividendēm pielīdzināma ienākuma uzskaite / 14.03.2012

Saskaņā ar grozījumiem likumā Par iedzīvotāju ienākuma nodokli (likums par IIN), sākot ar 2012.gada 1.janvāri, pie fiziskās personas ienākumiem, par kuriem ir jāmaksā IIN, pieskaitāms dividendēm pielīdzināms ienākums. Šis Valsts ieņēmumu dienesta (VID) metodiskais materiāls sniedz metodisku palīdzību individuālajiem uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku saimniecībām (turpmāk – Uzņēmumi), kas ir Gada pārskatu likuma subjekti un uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) maksātāji, par to, kā grāmatvedībā veicama personisko līdzekļu ieguldījuma, ieguldīto personisko līdzekļu izņemšanas un dividendēm pielīdzināma ienākuma, kuru saņem fiziskas personas, uzskaite.

Lasīt tālāk

Spēkā stājas grozījumi likuma par NĪN normu piemērošanas kārtībā /iFinanses.lv 09.03.2012

Š.g. 8.martā spēkā stājās grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumos Nr.495 Likuma Par nekustamā īpašuma nodokli normu piemērošanas kārtība. Grozījumi izstrādāti, lai precizētu un papildinātu likuma piemērošanas noteikumu normas atbilstoši pieņemtajiem grozījumiem likumā Par nekustamā īpašuma nodokli.

Lasīt tālāk

Spēkā stājas grozījumi darbnespējas lapu izsniegšanas kārtībā /iFinanses.lv 09.03.2012

Š.g. 2.martā stājās spēkā grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 3.aprīļa noteikumos Nr.152 Darbnespējas lapu izsniegšanas kārtība, kuri izstrādāti ar mērķi novērst darbnespējas lapas izsniegšanas nekontrolētu izmantošanu gadījumos, kad personai ir jāpilda normatīvajos aktos noteiktais pienākums ierasties tiesībaizsardzības iestādē, lai piedalītos kādā no tiesvedības procesiem.

Lasīt tālāk

Precizēs juridiskās personas maksātnespējas procesa pazīmes /iFinanses.lv 09.03.2012

Ceturtdien, 8. martā, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti grozījumi Maksātnespējas (MNL) un Civilprocesa (CPL) likumā, saskaņā ar kuriem precizēs juridiskās personas maksātnespējas procesa pazīmes, kā arī veikti citi grozījumi. 

Lasīt tālāk

Drošu e-parakstu varēs lietot arī darījumos ar nekustamo īpašumu /iFinanses.lv 09.03.2012

Ceturtdien, 8. martā, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti grozījumi Elektronisko dokumentu likumā, kas paredz paplašināt droša elektroniskā paraksta lietošanas iespējas, paredzot tā izmantošanu arī darījumos ar nekustamo īpašumu, galvojuma līgumiem, kā arī ģimenes un īpašuma tiesību jomās.

Lasīt tālāk

Pārskats par normatīvajiem aktiem nodokļu administrēšanā 2012. gada februārī /iFinanses.lv 09.03.2012

Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē par 2012. gada februārī veiktajiem grozījumiem normatīvajos aktos nodokļu administrēšanā, kā arī sniedz īsu skaidrojumu pie katra no grozījumiem.

Lasīt tālāk

Par jaunizveidotu mikrouzņēmumu gada pārskata laika periodu /iFinanses.lv 08.03.2012

Valsts ieņēmumu dienests informē par jaunizveidota mikrouzņēmuma pirmā sagatavotā gada pārskata aptverto laika periodu.

Lasīt tālāk

Izstrādāti priekšlikumi kredītbiroja izveidei un darbībai /iFinanses.lv 02.03.2012

Šī gada 1.marta Valsts sekretāru sanāksmē starpinstitūciju saskaņošanai nodoti priekšlikumi par iespējamo kredītbiroja izveides un darbības institucionālo modeli, kritērijiem attiecībā uz informācijas iekļaušanu parādsaistību reģistrā, kā arī minētās informācijas pieejamību trešajām personām.

Lasīt tālāk

Paplašinās pašnodarbināto personu aizsardzību /iFinanses.lv 01.03.2012

Ceturtdien, 1. martā, Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti šādi likumprojekti: Fizisko personu – saimnieciskās darbības veicēju – diskriminācijas aizlieguma likums un grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, paplašinot pašnodarbinātu personu aizsardzību pret diskrimināciju, tādējādi nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret fizisku personu, kura vēlas uzsākt saimniecisko darbību, kā arī personas iespējām piedāvāt, pirkt un pārdot preces un pakalpojumus.

Lasīt tālāk

iepriekšējā lapa1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50 / 51 / 52 / 53 / 54 / 55 / 56 / 57 / 58 / 59 / 60 / 61nākošā lapa